دستورالعمل ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازارسرمایه

کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 در جلسه 13 مرداد ماه دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن‌ها را در 18 ماده تصویب کرد. و آن را به تمامی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت برای آماده شدن واجرا ابلاغ گرد.  کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه 13 مرداد 92 به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 100قانون برنامه پنجم توسعه جز 8 بند 27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، ماده 7 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی و براساس تصویب نامه 29 تیر 92 شورای یاد شده، دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن ها را با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و نظارت بر آن ها را تصویب کرد. دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها

 ماده 1- در این دستورالعمل واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 1-قانون:‌قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

2-شرکت ‌های سرمایه پذیر: سهام شرکت شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت که توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده یا می‌شود.

 3-شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون

 4-شرکت‌های تعاونی شهرستانی: شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون

 5-مشمولین سهام عدالت: افراد مشمول دریافت سهام عدالت موضوع ماده (34) قانون.

6-سهامدارن نامشخص: آن دسته از مشمولین دریافت سهام عدالت که نام و مشخصات آنان به تایید قطعی سازمان خصوصی سازی نرسیده است.

 7-فرابورس : شرکت فرابورس ایران، موضوع بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار

8-شرکت سپرده گذاری مرکزی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، موضوع بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار.

 9-کانون: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت

 الف-نحوه آماده سازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به فرابورس

ماده2-سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغی این دستورالعمل تعداد نهایی مشمولین سهام عدالت هر استان را قطعی کرده و نسبت به اختصاص سهام شرکت‌های سرمایه پذیر به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد نهایی مشمولین (تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستانی) آن استان اقدام کند.

 در صورت کسری سهام اختصاص داده شده به نسبت تعداد مشمولین هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی ، سازمان یاد شده موظف به تامین کسری با اولویت از طریق اختصاص سهام سایر شرکت‌های مشمول واگذاری است.

  ماده3-هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظف است با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده به این شرکت‌ها و به نام مشمولین همان استان اقدام کند.

  ماده4-سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف مدت یک ماه مشخصات مشمولین سهام عدالت را به تفکیک هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی به شرکت سپرده گذاری مرکزی به منظور اختصاص کد معاملاتی اعلام کند.

 تبصره- سازمان خصوصی سازی موظف است با همکاری شرکت های سرمایه‌گذاری استانی حداکثر ظرف یک سال نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران نامشخص و تعیین تکلیف آنان اقدام کند.

 ماده5- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند مدارک مورد نیاز فرابورس نظیر اساس نامه اصلاح شده، آخرین صورت های مالی حسابرسی شده واسامی مدیران خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات برای ورود این شرکت ها به فرابورس همکاری لازم را به نحوی انجام می دند که امکان معاملاتی شدن سهام شرکت های مورد نظر فراهم شود.

تبصره-چنانچه شرایط پذیرش هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سوی هیات پذیرش فرابورس محرز نشود این شرکت‌ها از طریق درج نماد در بازار پایه فرابورس معامله خواهند شد.

 ماده 6-سازمان خصوصی سازی موظف است قبل از ورود شرکت سرمایه‌گذاری استانی به فرابورس، بدهی قطعی هر مشمول سهام عدالت را به روش زیر تعیین و به شرکت‌های یاد شده اعلام کند:

 A-(B+C): بدهی هر مشمول

A:مبلغ سهام عدالت واگذار شده به هر مشمول

B:تخفیف سهام واگذار شده به هر مشمول دهک اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه

 C:اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه

 ب-آزادسازی و معاملاتی شدن سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی

 ماده7-به میزان مبلغ اقساط باقی مانده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در وثیقه سازمان خصوی سازی باقی می ماند.

 ماده8-سهام سهامداران نامشخص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا زمان تعیین تکلیف این سهامداران با کد سهامداران نامشخص توسط سازمان خصوصی سازی درسامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی درج می شود.

 ماده9-اولویت شرکت‌ها و میزان سهام قابل آزادسازی شرکت‌های سرمایه پذیر مربوط به هر شرکت سرمایه گذای استانی متناسب با میزان اقساط پرداخت شده مورد تایید خزانه داری کل کشور و مشمول تخفیف شده، بنا به پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری استانی ذیربط در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی سازی (رییس)، سازمان بورس و اوراق بهادار ، کانون، اتحادیه کشوری تعاوین‌های شهرستانی سهام عدالت و شرکت سرمایه گذاری مربوط تعیین می‌شود کارگروه موظف است مراقبت لازم به منظور پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت های سرمایه پذیر را به عمل آورد.

 ماده 10-آزادسازی سهام شرکت های سرمایه پذیر و اجازه معامله سهام آن براساس تصمیم کارگروه فوق و مطابق دستورالعمل ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد، تعیین سقف مجازه عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با سازمان بورس و اوراق بهادار است.

 ماده11-فرابورس موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا با استقرار شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورسی در محل شرکت های تعاونی شهرستانی، امکان معامله سهام آزاد شده مشمولین از این طریق فراهم شود تعاونی‌های مذکور موظف به تمهید شرایط و امکانات لازم برای استقرار کارگزاری‌ها هستند.

 

ماده12-فرابورس موظف است در زمان گشایش نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تا عادی شدن حجم معاملات سهام این شرکت‌ها اجازه فروش سهام مشمولین سهام عدالت را فقط از طریق ایستگاه‌های مستقردر شرکت های تعاونی شهرستانی صادر کند.

 ماده13- شرکت‌های تعاونی شهرستانی به عنوان نماینده مشمولین سهام عدالت برای حضور درمجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین می شوند و سایر اشخاص که به واسطه خرید سهام از طریق بازار سهام، سهامدار شرکت های سرمایه‌گذاری استانی شوند، راسا دارای حق رای در مجامع عمومی این شرکت‌ها خواهند بود.

 ج- سایر مقررات

ماده14-به منظور تداوم و رشد پایدار ارزش سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی و توسعه همکاری‌های حرفه ای بین شرکت‌های مذکور، این شرکت‌ها موظفند در فرایند آزادسازی و معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر و نحوه اداره و مدیریت سهام و دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش سرمایه‌ها، مشورت تخصصی را از کانون و شرکت‌های دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری‌از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کنند. 

ماده15-شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون موظف اند با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی نسبت به تدوین واجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای مشمولین سهام عدالت مبنی بر معرفی ابعاد و مزایای حفظ و نگهداری سهام عدالت از شیوه‌های مختلف نظیر رسانه‌های ملی و گروهی اقدام کنند.

 ماده16-چنانچه شرایط برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس فراهم شود سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حمایت لازم برای پذیرش آنها در بورس را انجام دهد.

 ماده17-فرابورس موظف است گزارش معاملات سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را هر سه ماه یکبار به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند. سازمان مذکور نیز تحلیل این گزارش به همراه گزارشی از معاملات سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سازمان خصوصی سازی ارسال می کند.

 ماده18-کانون موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جامع اقدامات خود و وضعیت عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را به سازمان بورس واوراق بهادار ارائه و نسخه‌ای از آن را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نماید

/ 0 نظر / 30 بازدید