حرف تازه درخصوص موضوع

یکی از اهداف مهم واساسی طرح توزیع سهام عدالت در واقع ترغیب وتشویق مردم به سمت وسوی سرمایه گذاری در بخش خصوصی وسهام بخشهای مختلف اقتصادی و جهت دادن نقدینگی های خردوکلان مردم به بازار سرمایه بوده ولی این مهم تاکنون محقق نشده ولی امیدواریم با تفسیر طرح وتبلیغ وآگاهی دادن مردم بتوانیم به آن برسیم . لازم است بدانیم همانطور که در سخن قبلی بیان شد :سهام واگذار شده درقالب سهام عدالت به اقشار مختلف باید طی یک پروسه زمانی مشخص به دولت پرداخت شود که براساس دستور مقام معظم رهبری مصوبات مجلس وهیئت دولت  وسایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری ازناحیه سود حاصله باز پرداخت شود : ولی باتوجه به اینکه شرکتهای عدالت استانی برای تحکیم جایگاه سهامداران و سایر دلایل باید هرچه زودتر واردبازار بورس شوند وبا این روند پرداخت سود زمان طولانی میشود لذا مقرر گردیده تا زمان تسویه حساب نهایی سهام . دولت از پرداخت سود به سهامداران خودداری نماید .این امر در درازمدت به نفع سهامداران می باشد چراکه با پرداخت دیون خود به خزانه شخص قانونا دارای سهامی بروز و ارزشمند میشود که جزعی از دارایی فرد سهامدار محسوب شده که هیچ مرجعی حق سلب آنرا نداشته و از طرفی می تواند نسبت به خرید وفروش و کم یا زیادکردن سهام خود طبق نرخ روز در تابلو بورس اوراق بهادار کشور اقدام نماید  و درواقع آن زمان است که این نهال کوچک ثمر اصلی خود را خواهد داد و سهامدار به سود کامل سهم خود دست خواهد یافت .انشاءاله

/ 0 نظر / 22 بازدید