شرایط احراز سهام عدالت

.بزودی مرحله احراز شرایط کارگران ثبتنام شده متقاضی دریافت سهام عدالت آغاز میشود.

یک مقام مسئول همچنین در مورد روند اجرای طرح واگذاری سهام عدالت کارگران کشور نیز توضیح داد و بیان داشت: با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت مشمول همه کارگران کشور می شود، این کار هم اکنون در حال انجام است.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی ای که برای این کار صورت پذیرفته است، توقف دیگری مانند آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است وجود نخواهد داشت و کار تا مرحله نهایی ادامه می یابد.

وی مرحله بعد از ثبت نام و درج مشخصات کارگران مشمول دریافت سهام عدالت را احراز شرایط دریافت سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی اعلام کرد و گفت: در مراحل مختلف، کار واگذاری سهام عدالت به همه کارگران کشور انجام می شود.همچنین در مورد روند اجرای طرح واگذاری سهام عدالت کارگران کشور نیز توضیح داد و بیان داشت: با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت مشمول همه کارگران کشور می شود، این کار هم اکنون در حال انجام است.

 

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی ای که برای این کار صورت پذیرفته است، توقف دیگری مانند آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است وجود نخواهد داشت و کار تا مرحله نهایی ادامه می یابد.

وی مرحله بعد از ثبت نام و درج مشخصات کارگران مشمول دریافت سهام عدالت را احراز شرایط دریافت سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی اعلام کرد و گفت: در مراحل مختلف، کار واگذاری سهام عدالت به همه کارگران کشور انجام می شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید