سرمایه گذاری

باتوجه به اینکه سود واریزی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی از ابتدا به چها ربخش تقسیم میشود که یک بخش آن به حسابهای سهامداران واریز میشود.قسمتی از آن به حساب خزانه  بابت بازپرداخت اقساط سهام و بخشی ازآن به حساب شرکتهای سرمایه گزاری استانی جهت سرمایه گزاری جدید سهامداران و بخش اندکی ازآن بابت هزینه های جاری شرکتهای استانی و شهرستانی واریز میشود.درخصوص سرمایه گزاری انجام شده دراستان خراسان جنوبی در مجموع مبلغ ۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال سرمایه گزاری انجام شده که حاصل آن شرکت تولیدی یخ پیرایش(تبدیل co2 مایع به جامد)میباشد این واحد تولیدی در فاز یک شهرک صنعتی بیرجند واقع و به بهره برداری رسیده است که تولیدات این مجموعه در بخشهای مختلف صنعت  ،پزشکی ،خانگی ،هوا فضا و نیرو کاربرد دارد مهمترین و ابتدایی ترین مصرف آن در تنظیف کارخانجات ،نیروگاهها پستهای برق و شبکه های فاضلاب شهری و روستایی ،معابر شهری و در مصارف خانگی به عنوان تنظیف مبلمان ،خودروو...به صورت خشک  بدون ایجاد عوارض برروی جسم به کاربرده میشود.

/ 0 نظر / 25 بازدید