برگزاری هشتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی

گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی در روز چهارشنبه مورخ12/7/1391 در دفتر رییس محترم جمهور برگزار شد

این گزارش حاکیست بر اساس دستور جلسه این نشست .گزارش سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع سهام عدالت و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مصوب کمیسیون تخصصی شورا، اتخاذ تصمیم پیرامون محدوده عملکرد هیات تجدیدنظر شورای رقابت پیرامون تصمیمات و آرای شورای رقابت، ارایه گزارش سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت واگذاری ها و همچنین اقدامات مربوط به تهاتر و رد دیون ها در سال1391، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار سرمایه و نتایج اقدامات به عمل آمده پیرامون تصمیمات جلسه قبل مبنی بر حمایت از شرکت های بورسی و نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات به عمل آمده برای تامین مالی بخش های خصوصی و تعاونی در دستور کار این نشست قرارگرفت .در این جلسه ضمن تآکید ر’ئیس جمهور برفراهم شدن امکان سهامدار شدن سایر واجدین سهام عدالت که تاکنون مشمول طرح نشده اند مقرر شد امکان معامله سهام عدالت در فرابورس در کمیسیونهای تخصصی بررسی ودر جلسه آینده اینده شورا تصمیمات لازم اتخاذ گردد

    شایان ذکر است در جلسه پیشین شورا، علاوه بر موضوع سهام عدالت، وضعیت بازار سرمایه مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفته بود که رییس جمهور با مفید و مثبت توصیف کردن وضعیت سرمایه گذاری در بازار بورس، خواستار عملیاتی کردن سیاست های تشویقی برای ورود بیشتر مردم به بازار بورس و حمایت از شرکت های بورسی شدند و برای انجام این مهم، تشکیل کارگروه با هدف ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شرکت ها در بازار بورس و ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها از طریق بکارگیری ابزارهای نوین مالی هم چون انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت های بورسی مورد تاکید شورا قرار گرفته بود که مقرر است نتایج به این جلسه شورا ارایه شود.

       گفتنی است شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44)  قانون اساسی بر اساس ماده(41) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44)  قانون اساسی به ریاست رییس جمهور و یا معاون اول وی هر سه ماه یک بار تشکیل می شود که نشست قبلی(هفتمین نشست) این شورا در تیرماه سال جاری برگزار شده بود.

/ 0 نظر / 30 بازدید