تکلیف سهام عدالت فرزندان تازه متولد شده

این روزها که صحبت از سهام عدالت در محافل مختلف اعم از دولت مجلس و مطبوعات بیشتر شنیده می شود این سئوال برای خانوارهایی که سهام عدالت دریافت کرده اندو عضوی به این خانوار افزوده شده است مطرح است که تکلیف سهامداری وی چطور می شود ؟ ویا بطور کل مراجعات متعددی به شرکت تعاونیهای سهام عدالت در این رابطه و خانواده هایی که فاقد هرگونه سهامی هستند  می شود واما درپاسخ باید اعلام شود شرکتها هنوز پاسخ دقیقی از مراجع مربطه  مبنی بر این امر دریافت نکرده اند اما آنطور که از شواهد و تجربیات گذشته برمی آید با توجه به اینکه دولت قبل به تعهد خود مبنی بر سهامدار کردن 42میلیون نفر عمل کرده و دولت دکتر روحانی نیز در ابتدای این راه قرار دارد بنابراین مطمئنآ دولت محترم تدبیری نیز  در این خصوص خواهد اندیشید واین نیز بسته ودر گرو واگذاریهای جدید دولت و مصوبات آتی مجلس محترم دراین خصوص می باشد.   

/ 0 نظر / 722 بازدید