اطلاعیه

در راستای تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به اطلاع آن دسته از مشمولین دریافت سهام عدالت که برگه دعوت نامه ثبت نام در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت دریافت کرده اند ولی تا کنون موفق به ثبت نام نهایی در شرکتهای مذکور نگردیده اند می رساند آخرین مهلت ثبت نام 1393/06/30در نظر گرفته شده است. بدیهی است عدم اقدام مشمولین محترم جهت ثبت نام در تعاونی های شهرستانی سهام عدالت تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از دریافت سهام عدالت قلمداد  می گردد.

/ 0 نظر / 30 بازدید