خبر جدید

کلیه کارگران ساختمانی .فصلی وروزمزد که تاکنون موفق به

ثبت نام سهام عدالت  نشده اندمیتوانند جهت ثبت نام به مراکز ثبت نام اینترنتی مراجعه ویا شخصااز طریق سامانه ثبت نام کارگران در سایت وزارت کار نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند

/ 0 نظر / 26 بازدید